Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Om oss

Cederängen utrednings- och behandlingshem

Cederängen är ett utrednings- och behandlingshem för familjer med barn i åldrarna 0-12 år samt blivande föräldrar.
Vi tar emot familjer för utredning och behandling samt akuta placeringar. Vi kan även ta emot barn som placeras utan förälder i en akut situation. Vår personal har hög utbildning och vi har vaken nattpersonal.
Vi finns i Västerås och har bedrivit verksamhet sedan 1994. Vi har möjlighet att ta emot 6 familjer, max 20 personer.

Cederängen utrednings- och behandlingshem AB
Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Värdegrund

Vår målsättning är att utföra socialtjänstens uppdrag på ett professionellt, flexibelt och ödmjukt sätt. Vi lägger stor vikt vid att uppfylla socialtjänstens krav och förväntningar på oss och på vårt arbete. Tydliga uppdrag, genomförandeplaner och tätt samarbete med socialtjänsten hjälper oss att nå vår målsättning.

Verksamheten vilar på en humanistisk värdegrund om alla människors lika värde. Respekt, ödmjukhet och tron på människors förmåga till förändring och övertygelsen att alla föräldrar vill sina barn väl, är grundläggande i vårt arbete.

Genom att utreda barnets levnadsförhållande ger vi underlag för vidare bedömning och insatser för att kunna skapa positiva och trygga levnadsomständigheter för barnet.

Genom behandling vara en del i den förändringsprocess familjen påbörjat i att bryta tidigare destruktiva mönster, kompensera brister och skapa/återskapa tillit och trygghet i relationen barn och föräldrar.

Med tydliga uppdrag och regelbundet återkommande dagsrutiner skapar vi trygghet och förutsägbarhet för familjerna. För oss är det viktigt med ett respektfullt bemötande av såväl barn som vuxna. Stöd och uppmuntran av familjernas egna resurser är en förutsättning för trygghet och tillit som i sig är en grund för allt lärande, utveckling och växande. Vår nära samvaro med familjerna över dygnets alla timmar gör att vi får ett mycket stort informationsmaterial över varje barn och förälder.

På Cederängen har vi barnets behov i fokus, vi ser alltid till barnets behov av trygghet och stabilitet. Vi utgår från barnens behov och perspektiv i relation till sina föräldrar. Vi vill i vårt arbete med föräldrarna skapa så bra förutsättningar som möjligt för barnen.

Att vara flexibla i vårt arbetssätt är grundläggande för vår verksamhet. Det innebär stor inlevelseförmåga, goda kunskaper om människors behov och utveckling och metoder för att anpassa verksamheten efter de behov och förutsättningar som finns. Tiden på Cederängen ska ge erfarenhet av trygghet, kunskap och omvårdnad.

Teori

Verksamheten bygger på psykodynamisk grund och i vårt arbete utgår vi från utvecklingspsykologiska teorier där anknytningsteorin är särskilt viktig. Anknytningsteorin handlar om nära och känslomässiga relationer mellan barn och föräldrar/vårdgivare och deras betydelse för barnets utveckling. Enligt anknytningsteorin har den tidiga omvårdnaden betydelse för och hur vi senare i livet hanterar livshändelser och nära relationer.

Vi har ett systemteoretiskt förhållningssätt. Vi ser individen som en del av ett system, familjen. Varje del i systemet har ett ömsesidigt påverkansförhållande till andra delar i systemet och till helheten. Varje person i familjen påverkar och påverkas av andra familjemedlemmar och familjen som helhet.

Miljöterapi är en genomgripande teori och arbetsmetod i vårt dagliga arbete. En genomtänkt, sammanhängande och återkommande struktur i den vardagliga miljön, det vill säga ”det dagliga livet på Cederängen” är en viktig del av miljöterapin.

Miljön på Cederängen erbjuder även familjerna en Traumamedveten omsorg, en förståelsesram personalen  utbildats i. 

Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Metod

I vårt utredningsarbete utgår från BBIC och BBIC triangeln är ett viktigt redskap för att tydliggöra utredningens fokusområden för föräldrarna.
Vi arbetar också med Signs of Saftey som är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt där fokus ligger på att involvera,engagera och göra barn, föräldrar och övriga runt familjen delaktiga. Fokus är på de tre frågorna: Vad fungerar bra? Vad är vi oroliga för? Vad behöver hända?

Vi använder oss även av screeningsmaterialet Ages and Stages Questionaire, ASQ, för att bedöma nyfödda och barn i förskoleålderns utvecklingsnivå. För de yngsta barnen, 0 – 1 år, använder vi oss även av Alarm Distress Baby Scale, ADBB, för att screena för eventuella tecken på ihållande social tillbakadragenhet. 

Vår samspelsbehandling utgår ifrån anknytningsteoretisk forskning där samspelet mellan barnet och dess förälder/omsorgsgivare har en central roll för barnets utveckling. Det miljöterapeutiska arbetet innebär att vi finns med i familjernas vardag och de situationer som uppstår. Vi kan då direkt på plats visa på andra strategier och tillvägagångssätt. I samtal reflekterar vi tillsammans över de situationer och händelser som uppstått.

I samspelsbehandling arbetar vi också med BOF, barnorienterad familjeterapi och Tejping.